Home » Јавне набавке

Category Archives: Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Техничка школа

Адреса наручиоца: Младост бр. 1, 19320 Кладово

Интернет страница наручиоца: www.tehnickakladovo.edu.rs

Врста наручиоца: установа средњег образовања

Врста предмета: добра

Предмет јавне набавке мале вредности су добра – лож уље за потребе централног грејања школе за период фебруар – децембар 2018. године. Ознака и назив из општег речника набавке: 09135100 – лож уље

Уговорена вредност: 112,95 дин/л без ПДВ-а, за укупну количину која се набавља ( 18.444 литара ), уговорена вредност без ПДВ-а је 2.083.333,33 динара.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.01.2018. године

Датум закључења уговора: 30.01.2018.године

Основни подаци о добављачу: Друштво за производњу промет и услуге ”КНЕЗ ПЕТРОЛ”, д.о.о. Батајница, 11273, ул. Царице Јелене бр. 28, мат. бр. 17535439, ПИБ: 103223995.

Период важења уговора: од фебруара до децембра 2018. године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Образложена промена цене нафтних деривата на тржишту ( берзи ).

Остале информације: /

Javne nabavke

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈНМВ, бр. 29 од 19.01.2018. године директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА)
РЕДНИ БРОЈ 1/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ”КНЕЗ ПЕТРОЛ” д.о.о из из Батајнице, ул. Царице Јелене бр. 28, понуда број: 1678/ЈН од 16.01.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 23 од 17.01.2018. године.
Kompletan zapisnik može se preuzeti u sekciji PREUZIMANJA

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2018 – лож уље, гасно уље екстра лако евро ел

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Tехничка школа у Кладову, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2018
Набавка добара: Лож уља – Гасног уља екстра лаког евро ел

Преузмите позив за подношење понуда: Позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију: Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) рб. 1/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА) РЕДНИ БРОЈ 1/2016.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: “МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ” д.о.о из Шалудовца,35254 Поповац, Параћин, понуда број: 1/526/2016 од 01.06.2016. године, код наручиоца заведена под бројем: 246 од 07.06.2016. године.

Обавештење о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) редни број 1/2016 можете преузети ОВДЕ .

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2016 – лож уље, гасно уље екстра лако евро ел

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Tехничка школа у Кладову, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016
Набавка добара: Лож уља – Гасног уља екстра лаког евро ел

Преузмите позив за подношење понуда: Позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију: Конкурсна документација

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) редни број 1/2015 можете преузети ОВДЕ .

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности(добара) рб. 1/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА) РЕДНИ БРОЈ 1/2015

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: “МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ” д.о.о из Шалудовца, 35254 Поповац, Параћин, понуда број: 1/1125/2015 од 20.10.2015. године, код наручиоца заведена под бројем: 698 од 21.10.2015. године.

Преузмите документ: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности(добара) рб. 1/2015

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2015 – лож уље, гасно уље екстра лако евро ел

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Tехничка школа у Кладову, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2015
Набавка добара: Лож уља – Гасног уља екстра лаког евро ел

Преузмите позив за подношење понуда: Позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију: Конкурсна документација