Home » Јавне набавке » Javne nabavke

Javne nabavke

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈНМВ, бр. 29 од 19.01.2018. године директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА)
РЕДНИ БРОЈ 1/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ”КНЕЗ ПЕТРОЛ” д.о.о из из Батајнице, ул. Царице Јелене бр. 28, понуда број: 1678/ЈН од 16.01.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 23 од 17.01.2018. године.
Kompletan zapisnik može se preuzeti u sekciji PREUZIMANJA