Home » Јавне набавке » ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Техничка школа

Адреса наручиоца: Младост бр. 1, 19320 Кладово

Интернет страница наручиоца: www.tehnickakladovo.edu.rs

Врста наручиоца: установа средњег образовања

Врста предмета: добра

Предмет јавне набавке мале вредности су добра – лож уље за потребе централног грејања школе за период фебруар – децембар 2018. године. Ознака и назив из општег речника набавке: 09135100 – лож уље

Уговорена вредност: 112,95 дин/л без ПДВ-а, за укупну количину која се набавља ( 18.444 литара ), уговорена вредност без ПДВ-а је 2.083.333,33 динара.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.01.2018. године

Датум закључења уговора: 30.01.2018.године

Основни подаци о добављачу: Друштво за производњу промет и услуге ”КНЕЗ ПЕТРОЛ”, д.о.о. Батајница, 11273, ул. Царице Јелене бр. 28, мат. бр. 17535439, ПИБ: 103223995.

Период важења уговора: од фебруара до децембра 2018. године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Образложена промена цене нафтних деривата на тржишту ( берзи ).

Остале информације: /