Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електричне инсталације јаке струје

Питања за ванредне ученике – електричне инсталације јаке струје

Електричне инсталације јаке срује (електроинсталатери, друга година, трeћи степен)

1. Објаснити који се материјал користи за израду проводника и каблова
2. Објаснити како се означавају проводници
3. Објаснити како се означавају каблови
4. Објаснити кабловски прибор
5. Објаснити начин полагања каблова
6. Објаснити инсталационе цеви
7. Објаснити прикључне уређаје
8. Објаснити инсталационе топљиве осигураче
9. Објаснити аутоматске осигураче
10. Објаснити заштитне склопке
11. Објаснити биметални релеје
12. Објаснити прекидачке елементе
13. Објаснити разводне табле и ормаре
14. Објаснити начине прикључка објекта на нисконапонску мрежу
15. Које врсте уземљивача постоје
16. Објаснити громобранску инсталацију
17. Објаснити поступак изједначавања поенцијала
18. Какав је утицај струје на човека?
19. Објаснити директну и индиректну заштиту од струјног удара
20. Објаснити електричне инсталације у објектима
21. Објаснити техничке прописе за извођење електричних инсталација
22. Објаснити инсталационе прекидаче

Преузимање