Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације и осветљење (електроенергетичари, друга година, четврти степен)

1. Објаснити трансформацију, пренос и дистрибуцију електричне енергије
2. Објаснити надземни кућни прикључак
3. Објаснити подземи кућни прикључак
4. Објаснити врсте и поделу електричних инсталација
5. Објаснити разводне табле и ормаре
6. Објаснити громобранску инсталацију
7. Објаснити врсте, намену и поделу уземљења
8. Објаснити материјале за израду проводника
9. Објаснити начине означавања изолованих проводника
10. Објаснити телекомуникационе проводнике и каблове
11. Објаснити кабловски прибвор
12. Објаснити начине полагања каблова
13. Објаснити електричне инсталације у каналним кутијама
14. Објаснити инсталационе осигураче
15. Објаснити инсталационе прекидаче
16. Објаснити прикључне уређаје
17. Објаснити врсте и примену релеја

Преузимање