Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације и осветљење (електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, трећа година, четврти степен)

1. Објаснити разводне ормаре
2. Објаснити пуштање асинхроних мотора у рад
3. Објаснити акумулаторске изворе
4. Објаснити утицај струје на човека
5. Објаснити заштиту од директног додира
6. Објаснити заштиту малим напонима
7. Објаснити ТН, ТТ и ИТ систем зашите од индиректног додира
8. Објаснити заштиту локалним изједначавањем потенцијала
9. Објаснити заштиту електричним одвајањем
10. Објаснити ел инсталације у експлозивно угроженим местима
11. Објаснити улогу командних сала, плоча и пултова
12. Објаснити особине светлостикоје се користе у фотометрији
13. Објаснити електричне изворе светлости
14. Објаснити сијалице са усијаним металним влакном
15. Објаснити флуоресцентне сијалице
16. Објаснити натријумове сијалице
17. Објаснити живине сијалице
18. Објаснити шта су то светиљке
19. Објаснити како се врши прорачун пада напона
20. Објаснити како се врши прорачун осветљења затворених просторија

Преузимање