Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – производња и пренос електричне енергије

Питања за ванредне ученике – производња и пренос електричне енергије

Производња и пренос електричне енергије (енергетичари, трећа година, четврти степен)

1. Објаснити стандардне напоне у електричним мрежама
2. Објаснити поделу и врсте мрежа
3. Објаснити принцип рада хидроелектрана
4. Објаснити принцип рада термоелектрана
5. Објаснити принцип рада нуклеарних електрана
6. Објаснити синхронизацију генератора са мрежом
7. Објаснити изолаторе, носаче изолатора и конзоле, као елементе надземних водова
8. Објаснити стубове, проводнике и допунске елементе надземних водова
9. Објаснити подземне електроенергетске водове
10. Објаснити самоносећи кабловски сноп
11. Како се деле и које су врсте трансформаторских и разводних постројења
12. Објаснити елементе трансформаторских и разводних постројења (сабирнице, прекидаче, растављаче…)
13. Који су прописи о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења
14. Објаснити радове у близини напона
15. Објаснити радове под напоном
16. Објаснити земљоспој
17. Објаснити кратак спој у електричним мрежама

Преузимање