Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – практична настава

Питања за ванредне ученике – практична настава

Испитна питања за практичну наставу – трећи разред, електротехничар електромоторног погона
1. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
2. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и градилиштима
3. Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V
4. Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
5. Високонапонски растављачи
6. Гашење електричног лука
7. Врсте и облици контаката
8. Прекидачи снаге – високонапонски прекидачи (улога и врсте)
9. Атмосферски пренапон
10. Одводници пренапона
11. Изолатори
12. Високонапонски осигурачи
13. Конструкција и улога контактора
14. Основни појмови у вези трансформатора
15. Врсте , конструкција и делови трансформатора
16. Поступак израде магнетног језгра трансформатора
17. Поступак израде намотаја трансформатора
18. Основне карактеристике асинхроних машина
19. Конструкција асинхроних машина
20. Технологија, материјал и алат за израду намотаја асинхроних машина
21. Технологија, материјал и алат за израду магнетних кола асинхроних машина
22. Испитивање исправности асинхроних машина
23. Одржавање асинхроних машина
24. Пуштање у рад, промена смера обртања асинхроних мотора
25. Састављање и читање шема аутоматског управљања асинхроних мотора
26. Израда командних ормана за различите начине пуштања у рад АМ
27. Једнофазни асинхрони мотор – конструкција, пуштање у рад и промена смера обртања

Преузимање