Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – биологија

Питања за ванредне ученике – биологија

БИОЛОГИЈА – ИСПИТНА ПИТАЊА

1. Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа, организам)
2. Вируси – Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи различитих обољења.
3. Бактерије – Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изазивачи болести. Значај бактерија
4. Ћелија – Хемијски састав ћелије
5. Ћелија – Грађа ћелије и функција ћелијских органела
6. Једро и хромозоми
7. Деоба ћелије – митоза и мејоза
8. Метаболизам (катаболизам и анаболизам)
9. Типови исхране живих бића
10. Фотосинтеза, њени продукти и значај за живот на Земљи
11. Молекулске основе наслеђивања
12. Гени, генотип, фенотип
13. Основна правила наслеђивања
14. Типови наслеђивања особина код биљака и животиња
15. Извори генетичке варијабилности
16. Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу
17. Последице укрштања у блиском сродству

Предметни наставник: Сузана Симић – Добрић
Преузимање