Home » Обавештења » УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2015/16

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2015/16

Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака утврђених занимања у оквиру свог образовног профила, које ученик трогодишњег средњег образовања израђује на изабрану тему уз помоћ наставника – ментора.
Редовни ученици пријављују завршни испит по завршетку наставне године (после БЛОК НАСТАВЕ и по добијању сведочанства), дана који ће за то бити одређен.
Уз пријаву за завршни испит прилажу 1 одштампан примерак завршног практичног рада и сведочанства о завршена сва 3 разреда средње школе.
Завршни испит у јунском року могу полагати ученици који су успешно завршили III разред (без негативних оцена).
Ученици који су упућени на полагање поправних испита у јунском року, завршни испит пријављују и полажу под истим условима у августовском испитном року после добијања сведочанстава.

Ванредни ученици могу да пријаве завршни испит после полагања свих испита, у следећем испитном року.

Завршни испит састоји се од:

1. ПРАКТИЧНОГ РАДА
2. УСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

ПРАКТИЧНИ РАД

Теме за завршни испит усваја наставничко веће у прописаном року и оне се истичу на видно место за све ученике.
Ученици бирају тему и на ту тему пишу рад који доносе наставнику практичне наставе на увид. Наставник прегледава рад и по његовом одобрењу он може да се штампа. Рад се штампа у два примерка од којих један остаје ученику, а други је за чланове комисије и предаје се приликом пријаве испита.
Ученици који су пријавили завршни испит и којима су прихваћени завршни радови приступају изради практичног рада.

Сваки рад треба да садржи:
• Насловну страну на којој је јасно истакнут тачан назив теме
• Уводни део
• Опис свих елемената
• Објашњење поступка рада
• Шеме, табеле, дијаграме
• Спецификацију материјала и употребљени алат
• Садржај
• Литературу
• Страну за упис података са одбране рада

Насловна страна је тачно дефинисана – шта се све пише на њој и где, наведено је у приложеном обрасцу. Исто важи и за последњу страну за упис података са одбране рада.

Увод је први стручни део рада. Обухвата једну страну текста. Има за циљ да побуди интересовање читаоца и да га прелиминарно упозна са тематиком која се обрађује у раду.

У опису свих елемената навести све елементе који се појављују у конкретној теми и укратко објаснити основне карактеристике и начин функционисања тих елемената.

Објашњење поступка рада је главни део рада у коме се тема детаљно и документовано развија. Описује се комплетан поступак. Износе се чињенице, информације, подаци, запажања и начин решавања постављеног задатка.

Шема везе је обавезан елемент сваког завршног практичног рада. Рад може садржати и више шема везаних за тему која се обрађује. По шеми се израђује практичан рад који ученици треба да бране. Шема треба да садржи све елементе који ће бити уграђени у практичан рад и функционалне везе између њих. Све шеме, табеле или дијаграми треба да буду именовани и нумерисани. Могу бити израђени на рачунару, скенирани или скинути са интернета, па обрађени. Њихов садржај мора бити јасан, читљив и прегледан, а ознаке и симболи у складу са техничким прописима.

Спецификација материјала садржи списак и количину свог материјала потребног за извршење постављеног задатка. Представља се на јасан и прегледан начин. Исто важи и за употребљени алат.

У садржају се наводе сва поглавља одштампаног завршног рада и редни бројеви страница на којима се налазе. Он се налази на почетку, иза насловне стране или при крају испред литературе и стране за упис података са одбране рада.

Попис литературе је списак коришћених извора података, штампаних и електронских. Списак се уређује по азбучном реду, а садржи презимена и имена аутора, називе извора (књига, стручних часописа, …), издаваче, године и места издавања. У случају да се користи интернет као извор информација, наводи се адреса странице (home page) на којој је пронађен садржај и у загради додаје цела адреса (link). Пожељно је написати и датум приступа конкретној wеб страници (будући да се садржаји на интенету мењају из дана у дан).

Практичан рад ученици раде у школи, под надзором испитне комисије, данима који су за то одређени. Ради се на иверици, паноу, макети, моделу, апарату или уређају у зависности од теме. Тај рад треба да буде круна трогодишњег школовања и обучавања за будуће занимање. На њему се приказују стечена знања и вештине у решавању задатака и проблема, уредност, прецизност, креативност, познавање материјала, алата и прибора, њихово правилно коришћење, руковање са уређајима, алатима, прибором, инструменатима, заштитним средствима итд …

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА

По завршетку израде практичног рада приступа се усменој провери знања пред комисијом. На усменој провери знања ученици одговарају на постављена питања везана за тему коју су радили.

За написан завршни рад, урађен практичан рад и знање на усменој провери, ученици добијају оцене.

Код написаног рада оцењује се концепција, ниво обрађености теме, приступ проблему и његово решавање, структура текста итд…

Код практичне израде оцењује се поступак рада, самосталност, уредност, прецизност, креативност, вештина и правилно коришћење алата, материјала, прибора, инструмената и заштитних средстава.

На усменој провери испитује се:
• познавање материјала, алата и прибора, елемената који су употребљени у изради рада;
• познавање техничких прописа, норматива, стандарда;
• познавање поступка и принципа рада и начина извршења задатка

На основу ових оцена добија се закључна оцена која представља коначну оцену на завршном испиту.

Назив теме и закључна оцена уносе се у диплому коју ученик добија након неколико дана након успешног полагања и она је доказ о успешно завршеном школовању за образовни профил.
___________________________________________________
У прилогу приказан је изглед прве и последње стране завршног рада: Преузмите документ