Home » Теме за полагање матурских и завршних испита

Теме за полагање матурских и завршних испита

Електроинсталатери


  1. Израда инсталација интерфона са два позива
  2. Израда инсталације са више пакетних прекидача
  3. Израда инсталације за дојаву пожара
  4. Израда инсталације антенског система
  5. Израда инсталације алармног система са четири зоне
  6. Шемирање ормана за јавну расвету
  7. Израда инсталације кућног прикључка са самоносивим кабловским снопом
  8. Израда инсталације за пуштање монофазног електромотора у рад
  9. Израда инсталације помоћне табле са осигурачима
  10. Израда инсталације за пуштање у рад трофазног асинхроног мотора преко контакторске склопке
  11. Израда инсталације електричног бојлера
  12. Израда инсталације преомене смера обртања асинхроног мотора преко контакторске склопке
  13. Израда инсталације са форелом
  14. Израда инсталације фунакрсног светла
  15. Израда инсталације главне разводне табле са фидовом склопком
  16. Израда инсталације за укључење термо пећи када је јефтина струја
  17. Израда електричне инсталације аларма за дојаву воде
  18. Израда електричне инсталације дежурног светла
  19. Израда електричне инсталације кухиње
  20. Израда електричне инсталације купатила
  20. Израда електричне инсталације степенишног светла

Испитивачи:
БОРИСЛАВ МАРИНКОВИЋ
ВЛАДА БУКАТАРЕВИЋ

У КЛАДОВУ , 23.02.2016 год

Преузимање

//////// ELEKTROMEHANICARI

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

  1. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА СА ДВЕ ГРЕЈНЕ ПЛОЧЕ
  2. ИЗРАДА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ФРИЖИДЕРА
  3. ЗАМЕНА ПУМПЕ И ХИДРОСТАТА НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
  4. ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА КОМПРЕСОРА НА ФРИЖИДЕРУ
  5. ВАКУМИРАЊЕ И ПУЊЕЊЕ ФРИЖИДЕРА
  6. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ВОДЕ НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
  7. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИЈЕМА ВОДЕ НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
  8. ЗАМЕНА ФИЛТЕРА И ТЕРМОСТАТА НА ФРИЖИДЕРУ
  9. ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРА НА ФРИЖИДЕРУ СА ВАКУМИРАЊЕМ
  10. ЗАМЕНА ИСПАРИВАЧА НА ФРИЖИДЕРУ СА ВАКУМИРАЊЕМ
  11. ИЗРАДА ТРОФАЗНЕ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ СА 12 ОСИГУРАЧА
  12. ВАКУМИРАЊЕ И ПУЊЕЊЕ КЛИМЕ
  13. МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА
  14. ПОВЕЗИВАЊЕ ГРЕЈАЧА И ТЕРМОСТАТА ЕЛЕКТРИЧНОГ БОЈЛЕРА
  15. СПАЈАЊЕ БАКАРНИХ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТОГ ПРОФИЛА

Наставници практичне наставе:
БОРИСЛАВ МАРИНКОВИЋ
ВЛАДА БУКАТАРЕВИЋ

У КЛАДОВУ , 02.02.2015 год

Преузимање

////// MATEMATIKA

Математика

 • АЛГЕБРА
  • 1. Основи математичке логике
   2. Скупови и операције са скуповима
   3. Размере, пропорција и њихова примена
   4. Линеарна функција
   5. Рационални алгебарски изрази (биномне формуле, појам полинома, растављање полинома на чиниоце и операције са алгебарским изразима)
   6. Линеарне једначине и њихово решавање (са једном непознатом, системи са две или више непознатих, метод детерминанти, Гаусов метод)
   7. Неједнакости и односи међу њима
   8. Степеновање и кореновање
   9. Комплексни бројеви (алгебарски запис, тригонометријски запис, Моаврова формула)
   10. Квадратне једначине (решавање, Вијетове формуле, системи квадратних једначина, дискриминанта и природа решења)
   11. Квадратна функција и квадратна неједначина
   12. Ирационалне једначине и неједначине
   13. Експоненцијална функција (ток и график)
   14. Експоненцијалне једначине, неједначине и системи
 • ТРИГОНОМЕТРИЈА
  • 1. Тригонометријске функције – дефиниција на правоуглом троуглу и тригонометријском кругу
   2. Свођење на први квадрант
   3. Периодичност тригонометријских функција
   4. Адиционе формуле
   5. Тригонометријске функције двоструког и половине угла
   6. Трансформација производа тригонометријских функција у збир (разлику) и обрнуто
   7. Тригонометријске једначине и неједначине
   8. Примена тригонометријских функција (синусна и косинусна теорема и примене)
 • МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА И НИЗОВИ
  • 1. Теорија бројева и њихове особине
   2. Математичка индукција
   3. Гранична вредност низа
   4. Низови (аритметички и геометријски низ)
 • РЕАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ И ИЗВОДИ
  • 1. Реалне функције, особине и преглед елементарних функција
   2. Гранична вредност функција
   3. Појам извода, правила, извод сложене функције
   4. Испитивање функција и график (примена извода)
 • ИНТЕГРАЛ
  • 1. Појам неодређеног интеграла
   2. Методе решавања неодређеног интеграла
   3. Одређени интеграл (појам, Њутн-Лајбницова формула и примена одређеног интеграла)
 • АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА
  • 1. Растојање између тачака, подела дужи у датој размери, површина троугла
   2. Права у равни и разни облици једначине праве
   3. Криве другог реда (кружница, елипса, хипербола, парабола)
   4. Права и криве другог реда
 • СТЕРЕОМЕТРИЈА
  • 1. Полиедри (призма и пирамида)
   2. Површина и запремина полиедара
   3. Обртна тела
   4. Површина и запремина обртних тела
 • ГЕОМЕТРИЈА
  • 1. Увод у геометрију и основни геометријски појмови
   2. Подударност
   3. Примена подударности на многоуглове (теорема о збиру унутрашњих углова, теорема о односу углова и страница, теорема о неједнакости троугла, значајне тачке троугла)
   4. Круг (теорема о централном и периферијском углу, теорема о тангентном углу, теорема о тангентним дужима, теорема о тетивном и тангентном четвороуглу)
   5. Изометријске трансформације
   6. Хомотетија
   7. Сличност
   8. Вектори (појам, линеарна зависност и независност вектора, графичко сабирање, вектори у правоуглом координатном систему, скаларни и векторски производ, мешовити производ и примена вектора у доказивању неких геометријских чињеница)
 • КОМБИНАТОРИКА
  • 1. Пермутације са и без понављања
   2. Варијације са и без понављања
   3. Комбинације са и без понављања
   4. Њутнова биномна формула
 • ВЕРОВАТНОЋА
  • 1. Основна својства вероватноће
   2. Класична дефиниција вероватноће
   3. Појам случајног догађаја и алгебра догађаја
   4. Условна вероватноћа
   5. Зависност и независност догађаја
   6. Формула тоталне вероватноће
   7. Појам случајне променљиве, математичко очекивање и дисперзија, средње квадратно одступање

  Предметни наставник: Мајовић-Турановић Мира, Лазаревић Драгана
  Преузимање

  НАЈНОВИЈЕ:

  Kalendar

  February 2019
  M T W T F S S
  « May    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728